Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Uplatnění po studiu

„Geografie mě naučila se na věci koukat komplexně z více pohledů – analyzovat problém, vyhodnotit situaci a navrhnout řešení problému.“

Současná geografie má zcela jiný charakter než zeměpis z doby objevování bílých míst na mapě světa. Dnes usiluje o nalezení pravidelností, vývojových trendů, vysvětlování příčin a důsledků problémů, formulování hypotéz a prognóz budoucího vývoje apod. Takto problémově orientované studium geografie v kombinaci s komplexností geografie jako vědy (která je mezi vědními obory zcela unikátní) a širokou paletou zaměření studijních oborů jsou příčinou velmi dobré uplatnitelnosti absolventů studia na geografické sekci PřF UK v praxi.

To dokládají i opakované průzkumy mezi absolventy. Mnozí z nich si přitom naleznou zaměstnání již v průběhu studia.

Většina našich absolventů nachází uplatnění přímo v oboru, který studovali, anebo v oboru příbuzném. V rámci svého povolání tedy plně využijí své znalosti a dovednosti rozvíjené v průběhu studia. Mezi nejlépe uplatnitelné patří absolventi učitelství. To se projevuje i v dominanci školství při analýze oblastí, v nichž naši absolventi našli své uplatnění.


* údaje o uplatnění absolventů vycházejí z výzkumu absolventů z let 2005–2013. Jedná se o absolventy, kteří dosáhli titulu Mgr.

Příklady profesí, v nichž se uplatňují absolventi Geografické sekce PřF UK

Poznámka: Uvedené příklady jsou modelové. Zejména výběr studia a kombinace bakalářského a navazujícího magisterského oboru jsou ilustrativní a studenti si mohou vybírat z libovolného nabízeného oboru.

Přeskočit na profesi: KartografProgramátor GISHydrolog/VodohospodářKrajinný ekologReferent životního prostředíMeteorolog/KlimatologGeomorfologSociální analytikProstorový statistik/analytikMarketingový analytikPolitický analytikDiplomatický pracovníkUčitel zeměpisu na ZŠ či SŠDemografMetodik statistických šetřeníAnalytik rizik v oblasti pojištěníEpidemiologSociální pracovníkReferent územního plánováníProjektový manažer a další příklady profesí.

Kartograf

 • sběr informací o podobě zemského povrchu v příslušném území a o objektech, které na tomto území jsou za pomoci terénního vyměřování, leteckých snímků či snímků ze satelitních družic
 • vedení, údržba a správa databázových souborů geografických dat v geoinformačních systémech (GIS)
 • tvorba tištěných a elektronických kartografických děl

Kde se uplatní?

Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Ústav územního rozvoje, Česká informační agentura životního prostředí, Kartografie Praha, T-MAPY.

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika – Kartografie a geoinformatika
 • Sociální geografie a geoinformatika – Kartografie a geoinformatika

Programátor GIS

 • tvorba široké škály geoinformačních systémů s různou úrovní náročnosti
 • programování přídavných modulů (nástaveb) k základnímu softwaru, které se nejvíce přiblíží potřebám zákazníka
 • tvorba dokumentace a uživatelské příručky pro zákazníka

Kde se uplatní?

Ústav územního rozvoje, ARCDATA PRAHA, DIGIS, GEODIS, GEOCENTRUM, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika – Kartografie a geoinformatika
 • Sociální geografie a geoinformatika – Kartografie a geoinformatika

Hydrolog/Vodohospodář

 • odborné terénní hydrologické práce, zpracovávání výsledků měření a pozorování
 • prognóza a modelování hydrologických rizik (povodně, sucho)
 • monitoring vodních toků a povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti vodního hospodářství

Kde se uplatní?

Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, podniky Povodí, správy vodních děl (vodovody, kanalizace, přehrady, vodní elektrárny, …), Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR

Co studovat?

 • Fyzická geografie a geoinformatika – Fyzická geografie a geoekologie
 • Geografie a kartografie – Fyzická geografie a geoekologie

Krajinný ekolog

 • krajinné plánování a management přírodních zdrojů
 • ochrana přírody a krajiny
 • preventivní ochrana životního prostředí (EIA, SEA)
 • tvorby strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
 • vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Kde se uplatní?

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Česká informační agentura životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství

Co studovat?

 • Fyzická geografie a geoinformatika – Fyzická geografie a geoekologie
 • Geografie a kartografie – Fyzická geografie a geoekologie

Referent životního prostředí

 • analýza jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti určeného územněsprávního celku
 • dohlížení na správnou péči o životní prostředí a v případě porušení zákona navrhování a ukládání pokut
 • přijímání a vyřizování oznámení, petic a dalších stížností občanů
 • výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Kde se uplatní?

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká informační agentura životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR, krajské a obecní úřady, Český hydrometeorologický ústav, AQUATEST, SWECO.

Co studovat?

 • Fyzická geografie a geoinformatika – Fyzická geografie a geoekologie
 • Geografie a kartografie – Fyzická geografie a geoekologie

Meteorolog/Klimatolog

 • monitoring stavu a dynamiky atmosféry
 • předpověď počasí, modelování změn klimatu
 • obsluha, kontrola a údržba meteorologických stanic
 • posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v oblasti klimatu, hodnocení kvality ovzduší

Kde se uplatní?

Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, jednotlivé meteorologické stanice

Co studovat?

 • Fyzická geografie a geoinformatika – Fyzická geografie a geoekologie
 • Geografie a kartografie – Fyzická geografie a geoekologie

Geomorfolog

 • zpracovávání topografických podkladů a modelů reliéfu
 • geomorfologický, geodetický a geofyzikální průzkum
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti sesuvů, skalních řícení, tektonické aktivity, …)
 • monitoring dopadů extrémních událostí na reliéf
 • poradenská, metodická a vzdělávací činnost v oblasti geomorfologických rizik a přírodních ohrožení
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti horninového prostředí, geomorfologických procesů a vývoje reliéfu

Kde se uplatní?

Česká geologická služba, Geologický ústav a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, specializované firmy v oblasti geotechnického monitoringu a krajinného plánování, energetické a stavební firmy (elektrárny, dopravních cesty aj.)

Co studovat?

 • Fyzická geografie a geoinformatika – Fyzická geografie a geoekologie
 • Geografie a kartografie – Fyzická geografie a geoekologie

Sociální analytik

 • metodický návrh sociologického šetření, koordinace přípravy, propagace a realizace šetření
 • poradenská činnost, odborné komentáře k aktuálním otázkám
 • studium socioekonomického statusu, stratifikace společnosti

Kde se uplatní?

Sociologický ústav Akademie věd ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Český statistický úřad, agentury pro výzkum veřejného mínění a pro průzkum trhu či marketingová řešení (STEM, STEM/MARK, Median, …)

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Sociální geografie a geoinformatika – Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Demografie se sociologií – Demografie
 • Demografie se sociální geografií – Sociální geografie a regionální rozvoj

Prostorový statistik/analytik

 • sběr a zpracování statistických a prostorových dat, tvorba databází, testování hypotéz a předpokladů
 • analýza kvantitativních údajů, tvorba ucelených studií a analýz
 • vykazování dat a příprava podkladů pro mezinárodní statistické úřady a organizace

Kde se uplatní?

Český statistický úřad, OECD a další nadnárodní organizace, Sociologický ústav Akademie věd ČR, agentury pro výzkum veřejného mínění (STEM, STEM/MARK, ACREA CR, Median, …), ministerstva, krajské a obecní úřady

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Sociální geografie a geoinformatika – Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Demografie se sociální geografií – Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Demografie s ekonomií – Demografie

Marketingový analytik

 • práce s transakčními a statistickými daty nad mapovými podklady
 • vytváření geomarketingových analýz – identifikace tržních příležitostí, spádové oblasti prodejen, …
 • vizualizace výsledků analýz, návrh a implementace řešení

Kde se uplatní?

Téměř libovolný větší podnik či obchodní společnost.

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Regionální a politická geografie
 • Demografie ve všech kombinacích – Demografie 

Politický analytik

 • analýza a interpretace programů různých organizací, stran a společenských hnutí
 • analýza vztahů mezi vládními institucemi a společenskými skupinami
 • zpracovávání historických a empirických výsledků výzkumů jednotlivých politických odvětví
 • zkoumání historických, ekonomických a sociálních příčin mezinárodních konfliktů

Kde se uplatní?

Sociologický ústav Akademie věd ČR, vědecká pracoviště univerzit.

Co studovat?

Geografie a kartografie – Regionální a politická geografie 

Diplomatický pracovník

 • politická agenda
 • obchod a ekonomika
 • kulturní agenda (obsahuje často i agendu školské spolupráce a krajanských vztahů)

Kde se uplatní?

Ministerstvo zahraničních věcí (např. velvyslanectví v jednotlivých zahraničních zemích), mezinárodní organizace (OSN, UNESCO, …)

Co studovat?

 • Geografie a kartografie – Regionální a politická geografie

Učitel zeměpisu na ZŠ či SŠ

v kombinaci s biologií, matematikou, dějepisem či tělesnou výchovou

 • vzdělávací a výchovná činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků
 • vytváření a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace
 • studium nových poznatků z oboru a jejich aplikace do vzdělávání
 • diskuze s rodiči žáků

Kde se uplatní?

Libovolná základní nebo střední škola mající ve ŠVP daný předmět aprobace.

Co studovat?

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání – Učitelství geografie pro SŠ

Demograf

 • analýza populačních dat
 • popis a hodnocení populačního vývoje, populační struktury a jednotlivých demografických procesů
 • výzkum faktorů ovlivňujících populační vývoj i jeho jednotlivé složky
 • vytváření prognóz populačního vývoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni
 • hodnocení opatření populační, sociální a rodinné politiky, včetně kapacit školských, sociálních a zdravotních služeb

Kde se uplatní?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krajské a obecní úřady, Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy, banky a pojišťovny, neziskové organizace.

Co studovat?

 • Demografie s ekonomií – Demografie
 • Demografie se sociální geografií – Demografie
 • Demografie se sociologií – Demografie

Metodik statistických šetření

 • metodický návrh statistického šetření (návrh dotazníku, metodiky a struktury šetření)
 • koordinace přípravy, propagace a realizace statistického šetření
 • spolupráce se statistiky a analytiky dat na zpracování získaných údajů

Kde se uplatní?

Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR – Centrum pro výzkum veřejného mínění, agentury pro výzkum veřejného mínění (např. CVVM, STEM, STEM/MARK, Median, SC&C , ACREA CR, apod.), ministerstva a výzkumné ústavy v rámci jednotlivých resortů.

Co studovat?

 • Demografie s ekonomií – Demografie
 • Demografie se sociální geografií – Demografie
 • Demografie se sociologií – Demografie

Analytik rizik v oblasti pojištění

 • kalkulace rizik především v oblasti životního pojištění
 • analýza klientů a škod
 • návrhy pojistných produktů
 • pojistné poradenství
 • analýza pojistného trhu

Kde se uplatní?

Pojišťovny, penzijní fondy, ministerstva (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aj.).

Co studovat?

 • Demografie s ekonomií – Demografie
 • Demografie se sociální geografií – Demografie
 • Demografie se sociologií – Demografie

Epidemiolog

 • monitoring výskytu chorob a analýza epidemiologické situace
 • analýza jednotlivých rizikových faktorů ovlivňujících vliv, průběh a následky chorob
 • sběr dat a jejich následné zpracování, analýza a interpretace
 • příprava, vypracování, organizace a realizace protiepidemických opatření
 • monitoring a kontrola účinnosti zvolených preventivních a represivních protiepidemických opatření

Kde se uplatní?

Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, výzkumné ústavy jednotlivých univerzit.

Co studovat?

 • Demografie se sociální geografií – Sociální epidemiologie
 • Demografie se sociální geografií – Demografie
 • Demografie se sociologií – Sociální epidemiologie
 • Sociální geografie a geoinformatika – Sociální epidemiologie

Sociální pracovník

 • zjišťování celkové sociální situace obyvatel v určitém územně správním celku
 • poskytování potřebného sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství
 • koordinování a zabezpečování pečovatelské služby v příslušném územně správním celku
 • sociální práce se zaměřením na uprchlíky, bezdomovce, a jedince s patologickým chováním
 • odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti

Kde se uplatní?

Česká správa sociálního zabezpečení, krajské a obecní úřady, neziskové organizace

Co studovat?

 • Demografie se sociální geografií – Sociální epidemiologie
 • Demografie se sociologií – Sociální epidemiologie
 • Demografie se sociální geografií – Demografie
 • Sociální geografie a geoinformatika – Sociální epidemiologie

Referent územního plánování

 • koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území
 • metodické usměrňování činnosti a podpora uplatňování poznatků územního plánování, urbanismu a architektury a podpora veřejným zájmům ve výstavbě, koordinace požadavků udržitelného rozvoje území ČR
 • podávání návrhů na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • pořizování územně plánovacích podkladů, územních a regulačních plánů a územních studií pro obce tvorba a koordinace krajských strategií, politik a koncepcí územního rozvoje
 • výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a zabezpečování vedení evidence územně plánovací činnosti

Kde se uplatní?

Ústav územního rozvoje, Centrum pro regionální rozvoj, ministerstva, krajské úřady – odbor regionálního rozvoje, obecní úřady.

Co studovat?

 • Libovolný geografický obor z nabídky

Projektový manažer

 • řízení, koordinace a kontrola realizace projektů
 • monitoring průběhu realizace projektů a detekce rizik
 • komunikace s příjemci dotací v případě odpovědnosti za realizace operačních programů EU
 • zpracování žádostí o dotace
 • audity projektů

Kde se uplatní?

Rozvojové agentury, destinační agentury, neziskové organizace, občanská sdružení, mikroregiony a sdružení obcí, Místní akční skupiny, řídící orgány operačních programů EU, Czech Tourism, CzechInvest, síť národních geoparků.

Co studovat?

 • Libovolný geografický obor z nabídky

Příklady dalších profesí

 • Geodet
 • Projektant/konzultant GIS
 • Specialista laserového skenování
 • Specialista na dálkový průzkum
 • Analytik přírodních rizik
 • Geolog
 • Pedolog
 • Stavební projektant vodohospodářských staveb
 • Biogeograf
 • Geofyzik
 • Manažer dopravy
 • Evaluátor programů
 • Referent státní správy/samosprávy
 • Logistik
 • Manažer mezinárodního marketingu
 • Business development manager
 • Specialista ve veřejném sektoru
 • Specialista pro rozvoj a vzdělávání
 • Lektor
 • Specialista na sociální politiku
 • Specialista v oblasti ochrany veřejného zdraví
 • Asistent hygienické služby
 • Hygienik
 • Metodik prevence
 • Pracovník ve výzkumu a vývoji
 • Pracovník neziskové organizace
 • Turistický průvodce

… a mnoho dalších