Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Diferenciace územních identit obyvatelstva v oblasti Jindřichohradecka

Autor: Vít Bořil, 3. BGEKA, Kutná Hora 2015, publikováno na webu: 2. 7. 2015

1  Úvod

Jindřichohradecko lze definovat jako region se ztracenou identitou. Po 2. světové válce zde došlo k vysídlení původních obyvatel, Němců, „nositelů identity“ v regionu, kteří žili zejména v jižní až jihovýchodní části současného okresu Jindřichův Hradec (Chromý 2003a). Následně došlo k dosídlení opuštěných oblastí zejména lidmi z Táborska, Pelhřimovska a Jihlavska (Zeman 2001). V současné době žije v oblasti dosídlení již třetí generace přesídlených obyvatel. I proto je Jindřichohradecko velice pestrým regionem z hlediska potenciálu pro formování identity obyvatel. Tento referát má za cíl zamyslet se nad tím, čím vším může být ovlivněno formování identity obyvatel na Jindřichohradecku s konkrétním zaměřením na oblast České Kanady.

2  Prostorové aspekty a faktory determinující formování identit na Jinřichohradecku

Obyvatelé Jinřichohradecka se potencionálně mohou identifikovat s regiony a územími různých velikostních měřítek. Během svého života mohou tuto svou identitu měnit z různých důvodů (politických, ekonomických a dalších) a jejich identita se může měnit i mezi generacemi (Paasi 1991). Potencionálně může být identita obyvatel Jinřichohradecka ovlivňována zejména následujícími skutečnostmi:

 • Administrativní členění. Hranice okresu Jindřichův Hradec – jednotlivec se může vnímat jako obyvatel okresu.
 • Města, obce – jednotlivec se může cítit být např. „Novobystřičákem“, někdo jiný z Nové Bystřice může tíhnout spíše k Jinřichovu Hradci, jelikož tam může např. studovat.
 • Zemská hranice. Východní částí okresu prochází zemská hranice Čechy / Morava. Někteří obyvatelé se mohou cítit jako Moraváci, jiní jako Češi. Např. Část obce Zahrádky leží na Moravě.
 • Státní hranice. Jižní hranici území tvoří hranice Česko / Rakousko. Všichni obyvatelé se mohou zároveň identifikovat jako Češi („my“ Češi, „oni“ Rakušané). Tato identita může být reprodukována formou „banálního nacionalismu“, kdy např. média slouží jako nástroj neustálé, nepovšimnuté reprodukce příslušnosti k národu (Billig 1995).
 • Hranice dosídlení. Hranice území, jež bylo před druhou světovou válkou dominantně osídleno německou populací (viz Zeman 2010). Obyvatelé Slavonic, které byly též dosídlovány, mají vztah spíše k Jinřichohradecku, kde žijí obyvatelé se stejnou či podobnou minulostí, i když jejich obec leží blíže k Dačicím.
 • Česká Kanada. „Neformální region“, označovaný jako přitažlivá krajina s pěknými přírodními scenériemi. Jedinec, věnující se turistické propagaci České Kanady, se může cítit jako hrdý obyvatel tohoto území („umělá identita“?).
 • Euroregion Silva Nortica. Okres leží v euroregionu Silva Nortica, který má za cíl přeshraniční spolupráci mezi několika okresy v jižních Čechách a několika okresy severovýchodní části Dolních Rakous. Ten, kdo se např. aktivně podílí na spolupráci mezi oběma částmi euroregionu, se může stýkat s kolegy z Rakouska, může s nimi navazovat přátelství, a jeho „pomyslné společenství“ (Anderson 1983) nemusí být omezeno mezistátní hranicí a může sahat i dále do Rakouska.

Každý jednotlivec může svou identitu formovat na základě kombinací těchto faktorů. Někdo se cítí být více Čechem, někdo naopak „Jinřichohradečákem“, atd.

3  Potenciál pro formování identit v České Kanadě

Česká Kanada je oblast na Jinřichohradecku, ležící v pomyslném trojúhelníku mezi obcemi Nová Bystřice, Slavonice a Kunžak. V současnosti je známá hlavně jako turistická oblast s přitažlivou krajinou (Chromý 2003b), jejíž popularita se značně zvýšila během posledních 20 let. Co se týče územní identity (tváře území), z možných potenciálů pro její formování převažuje potenciál přírodní (různým typům potenciálů se věnují Chromý, Semian, Kučera 2014). Ke komplexnosti tvorby identit obyvatel v České Kanadě a prostorové diferenciaci této tvorby přispívá fakt, že územím prochází zemská hranice Čechy / Morava a hranice dosídlení (viz výše). Území navíc leží v euroregionu Silva Nortica. Výsledná identita jednotlivců tedy není a ani nemůže být pevně homogenizovaná. Jinak definovanou identitu může mít občan Nové Bystřice, jinou občan Slavonic, apod.

3.1  Sociální konstrukce České Kanady

Paasi (1986) popisuje tři pilíře sociální konstrukce regionu, a sice územní, symbolický a institucionální tvar. Závěrečná část referátu se věnuje rozlišením těchto tvarů v případě České Kanady:

 1. Územní tvar. Dle Chromý (2003b) a serveru Turistika.cz1 se jedná o oblast mezi obcemi Kunžakem, Novou Bystřicí a Slavonicemi. Dle serveru o. s. Česká Kanada se jedná o oblast mezi městy Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem s rozlohou přes 300 km2 . Místní akční skupina Česká Kanada (viz níže) však působí na větším území, než je toto vymezení2 . Nařízením Jihočeského kraje je v regionu vymezeno území s vyšším stupněm ochrany - Přírodní park Česká Kanada o rozloze 18 700 ha, zahrnující několik přírodních rezervací3. Dle portálu pensionu Rudolec je Česká Kanada oblast ležící na jihu České republiky, při historické hranici Čech a Moravy podél státní hranice s Rakouskem4.
 2. Symbolický tvar. Název „Česká Kanada“ může odkazovat na: Přírodní park Česká Kanada; území, rozkládající se mezi třemi obcemi (Chromý 2003b), pěti obcemi (dle o. s. Česká Kanada); název občanského sdružení; název místní akční skupiny; názvy dvou hotelů, chalupy a rekreačního areálu, závodní tým psích spřežení, atd. Existují mj. následující loga, získaná vyhledáním obrázků na www.google.com po zadání hesla „Česká Kanada logo“:

  Zdroje (zleva): 5; http://www.novadomus.cz/ckanada.php6; http://www.masck.cz; http://www.racingteamck.eu/7.
 3. Institucionální tvar. Instituce se výrazně podílí na formování regionu České Kanady. Mezi instituce, zabývající se rozvojem a propagací České Kanady, patří: 
  • Místní akční skupina Česká Kanada se sídlem v Jindřichově Hradci8 . Rozvojová organizace, která zajišťuje partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi za účelem rozvoje venkovských oblastí pomocí iniciativy LEADER.
  • Občanské sdružení Agentura Česká Kanada9 , jehož cílem je mj. podpora a propagace regionu, ale také např. podpora vztahů vytvářených zejména v akademické, obchodní, kulturní a společenské oblasti mezi Kanadou a Českou Kanadou.
  • Infocentra: Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Slavonice.

Literatura

ANDERSON, B. (1983): Imagined Communities. Verso, London, 240 s.

BILLIG, M. (1995): Banal nationalism. SAGE, London, 197 s.

CHROMÝ, P. (2003a): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů? In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. UK v Praze, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163–178.

CHROMÝ, P. (2003b): Vývoj krajiny a formování identity území: příspěvek k environmentálním dějinám na příkladu České Kanady. Historická geografie, 32, s. 115–134.

CHROMÝ, P., SEMIAN, M., KUČERA, Z. (2014): Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 119, č. 3, s. 259–277.

PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, č. 1, s. 105–146.

PAASI, A. (1991): Deconstructing regions: Notes on the scales of spatial life. Environment and Planning A. 23, s. 239–256.

ZEMAN, K. (2001): Vliv hranic na příhraniční území na příkladu Jindřichohradecka. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 150 s. 

Poznámky

1 Viz http://www.turistika.cz/mista/ceska-kanada

2 Viz http://www.masck.cz/images/mapy/mapa_ceska_kanada.jpg

3 Přesné vymezení hranic přírodního parku viz mapa: http://www.ceska-kanada.cz/uploads/page/attachments/ceska_kanadaA3[1].pdf

4 Viz popis a schematická mapa na stránkách penzionu: http://www.rudolec.cz/kanad-cz.html

5 Logo občanského sdružení Česká Kanada.

6 Logo soukromé Cestovní agentury Nova Domus.

7 Logo závodního týmu psích spřežení Česká Kanada.

8 Oficiální stránky: http://www.masck.cz

9 Oficiální stránky: http://www.ceska-kanada.cz; http://www.ceska-kanada.cz/agentura-ceska-kanada.html