Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2018

Z GEOGRAFICKÝCH OBORŮ, KARTOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A DEMOGRAFIE

Komu je kurz určen:

Přípravný kurz je určen zejména uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dále uchazečům o studium oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z geografie/zeměpisu, orientace v problematice obyvatelstva, základů společenských věd či všeobecného základu (např. právnické, filozofické, ekonomické fakulty, fakulta sociálních věd či humanitních studií).

Termín a místo konání:

Přípravný kurz se bude konat v průběhu ledna až května 2018, v pátek vždy od 14:00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Levá rýsovna. Harmonogram kurzu je k nahlédnutí zde.

Přihlášení:

Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře. Přihlášení je nezávislé na platbě kurzu, tu je třeba provést samostatně dle níže uvedených instrukcí. Na první lekci kurzu je možné dorazit i bez předchozího přihlášení.

Platba:

Účastníci kurzu mohou volit absolvování celého kurzu, nebo absolvování pouze určitého modulu (či modulů), dle svého odborného zaměření. 
Nelze hradit pouze jednotlivé lekce kurzu.

Absolvování kurzu či vybraných dílčích modulů lze uhradit v hotovosti při první návštěvě kurzu, nebo úhradou na účet:
číslo účtu: 38533021/0100, variabilní symbol: 415-504006, zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka.

V případě platby na účet je nezbytné, aby účastník doručil potvrzení o provedené platbě, a to při návštěvě kurzu nebo elektornicky (zejména v případě absolvování kurzu distančně). Bez potvrzení není možné považovat platbu za provedenou, a tedy není např. možné zpřístupnit účastníkovi online nahrávky lekcí a materiály. Pro potvrzení provedené platby je dostačující výpis z elektronického bankovnictví, kde je platba zaznamenána. V případě platby v hotovosti organizátor vystavuje potvrzení o zaplacení.

Plný základní kurz (Moduly 1–4)

Cena: 3 000 Kč

Cílová skupina: zájemci o studium libovolného geografického či demografického oboru; především pak oboru Geografie – kartografie. Kurz je vzhledem ke své šíři a komplexnímu zaměření vhodný i zájemcům o studium negeografických oborů.

Zahrnuje:

 • 14 tematických seminářů zaměřených na problematiku geoinformatiky, fyzické geografie, demografie, sociální geografie, regionální geografie;
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tematickým celkům;
 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování dvou testů v podmínkách identických s přijímací zkouškou – možnost volby mezi testem z geografie, základní orientace v problematice obyvatelstva nebo dějepisu;
 • záznam přednášek dostupný na internetu – pro pozdější připomenutí či v případě absence na kurzu;
 • podkladové studijní materiály ke každému tématu – v předstihu dostupné na internetovém portálu.

Elektronická verze kurzu (dostupná pouze účastníkům, kteří zvolili celý kurz): záznam seminářů bude účastníkům dostupný vždy v určitém časovém období (po konání semináře), a to semináře:

 • Kartografie a geoinformatika – do 28. 2.
 • Fyzická geografie – 31. 3.
 • Demografie – do 15. 4.
 • Sociální geografie – do 30. 4.
 • Regionální geografie – do 15. 5.

Pro lepší možnost přípravy k přijímacím zkouškám pak budou všechny moduly opětovně přístupné v období 20. 5. – 10. 6.

Vybrané moduly

Jednotlivé moduly vždy obsahují:

 • semináře zaměřené na vybraná témata (výčet uveden u jednotlivých modulů);
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tematickým celkům;
 • podkladové studijní materiály ke každému tématu z modulu.

Moduly neobsahují:

 • elektronickou verzi seminářů;
 • přijímací zkoušky „nanečisto“ s výjimkou explicitně uvedených testů.

Modul 1: Geoinformatika, kartografie, fyzická geografie

Cena: 1 500 Kč

Cílová skupina: především zájemci o studium oboru Fyzická geografie a kartografie

Semináře:

 • Rozmanitá tvář Česka
 • Mapy, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Utváření povrchu Země a půdní pokryv
 • Voda a Země jako vesmírné těleso
 • Proměnlivost počasí a podnebí

Přijímací zkouška nanečisto: test z geografie

Modul 2: Demografie

Cena: 1 000 Kč

Semináře:

 • Rozmanitá tvář Česka
 • Populační vývoj z historické perspektivy
 • Aktuální otázky demografie
 • Populace, lidé, společnost

Přijímací zkouška nanečisto: test ze základní orientace v problematice obyvatelstva

Modul 3: Sociální a regionální geografie

Cena: 2 000 Kč

Semináře:

 • Rozmanitá tvář Česka
 • Populace, lidé, společnost
 • Zemědělství a využití půdy
 • Průmysl a doprava
 • Fyzickogeografické členění světa
 • Sociálněgeografické členění světa
 • Evropa regionů
 • Veřejná správa a územní rozvoj

Přijímací zkouška nanečisto: test z geografie

Modul 4: Přijímací zkouška nanečisto

Cena: 800,-

V modulu nejsou zahrnuty žádné semináře ani výukové materiály.

Přijímací zkouška nanečisto zahrnuje výběr dvou testů z nabídky: test z geografie, základní orientace v problematice obyvatelstva, dějepisu.

 

Garant kurzu:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK

Organizace kurzu:

RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Magdalena Fialová, RNDr. Jakub Jelen, PhDr. Martina Tůmová
e-mail: pripravny.kurz.geografie@natur.cuni.cz; tel. 221 951 426

 

 

ZAHÁJENÍ KURZU, pátek 26. ledna 2018

Úvodní informace ze zahájení přípravného kurzu v pátek 26. 1. od 14.00 budou brzy dostupné zde.