Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Sociální geografie a regionální rozvoj

Zajímavosti

Mezi zajímavé pracovní pozice kde pracuji či pracovali naší absolventi patří např.:

 • hlavní vyjednavač v oblasti kohezní politiky
 • expert v kabinetu evropské komisařky pro regionální politiku
 • ředitel Jihomoravského inovačního centra, 
 • krajský manažer strategie inteligentní specializace
 • (spolu) zakladatelé firem, např. IncomaBerman GroupUnico apod. 

 

Analytik

 • statistická analýza dat převážně ze sociální oblasti
 • využívání výsledků populačních prognóz a jejich promítání do řešené oblasti
 • odhady budoucího populačního vývoje
 • studium a analýza možných sociálních problémů na lokální i národní úrovni a návrhy jejich řešení
 • možná místa uplatnění: Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR, ministerstva a výzkumné ústavy v rámci jednotlivých resortů, agentury pro výzkum veřejného mínění (STEM, STEM/MARK, SC&C, ACREA CR, Median, Ppm factum research, …), nadnárodní organizace a společnosti, krajské a obecní úřady, pojišťovny a banky

Sociální analytik

 • metodický návrh sociologického šetření, koordinace přípravy, propagace a realizace šetření
 • poradenská činnost, odborné komentáře k aktuálním otázkám
 • studium socioekonomického statusu, stratifikace společnosti

Prostorový statistik / Prostorový analytik

 • sběr a zpracování statistických a prostorových dat, tvorba databází, testování hypotéz a předpokladů
 • analýza kvantitativních údajů, tvorba ucelených studií a analýz
 • vykazování dat a příprava podkladů pro mezinárodní statistické úřady a organizace

Manažer pro mezinárodní marketing

 • zabezpečení činnosti, koordinace a rozvoj aktivit zahraničních zastoupení dané agentury
 • monitoring a vyhodnocování on-line a off-line marketingových aktivit
 • prezentace činnosti sítě zahraničních zastoupení, stanovení metrik a jejich interpretace, příprava reportů

Projektový manažer

 • řízení, koordinace a kontrola realizace projektů
 • monitoring průběhu realizace projektů a detekce rizik
 • komunikace s příjemci dotací v případě odpovědnosti za realizace operačních programů EU
 • zpracování žádostí o dotace
 • audity projektů

Referent územního plánování

 • koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území
 • metodické usměrňování činnosti a podpora uplatňování poznatků územního plánování, urbanismu a architektury a podpora veřejným zájmům ve výstavbě, koordinace požadavků udržitelného rozvoje území ČR
 • podávání návrhů na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • pořizování územně plánovacích podkladů, územních a regulačních plánů a územních studií pro obce tvorba a koordinace krajských strategií, politik a koncepcí územního rozvoje
 • výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a zabezpečování vedení evidence územně plánovací činnosti

Kde pracují naši absolventi?

Ministerstvo pro místní rozvoj ČRJihomoravské inovační centrumCentrum investic, rozvoje a inovací

Moravskoslezské inovační centrum (ředitel)

CZECHINVEST (Agentura pro podporu podnikání a investic)

Kde se mohou absolventi dále uplatnit? 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Český statistický úřad, agentury pro výzkum veřejného mínění a pro průzkum trhu či marketingová řešení (STEM, STEM/MARK, Median, …), OECD a další nadnárodní organizace, ministerstva, krajské a obecní úřady, rozvojové agentury, destinační agentury, neziskové organizace, občanská sdružení, mikroregiony a sdružení obcí, Místní akční skupiny, řídící orgány operačních programů EU, Czech Tourism, CzechInvest.