Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Sociální epidemiologie

Epidemiolog

 • monitoring výskytu chorob a analýza epidemiologické situace
 • analýza jednotlivých rizikových faktorů ovlivňujících vliv, průběh a následky chorob
 • sběr dat a jejich následné zpracování, analýza a interpretace
 • příprava, vypracování, organizace a realizace protiepidemických opatření
 • monitoring a kontrola účinnosti zvolených preventivních a represivních protiepidemických opatření
 • možná místa uplatnění: krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, výzkumné ústavy jednotlivých univerzit

Specialista v oblasti ochrany veřejného zdraví

 • vytváření, realizace a revize programů a politik na podporu zdravého životního prostředí
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • identifikace hrozeb, posouzení a kontrola rizik pro životní prostředí na pracovištích
 • stanovení metod pro prevenci, eliminaci, snížení a kontrolu expozice radiologickým a jiným rizikům
 • poskytování informací, poradenství, vzdělávacích kurzů a školení pro pracovníky na všech úrovních v oblasti ochrany veřejného zdraví
 • možná místa uplatnění: Česká správa sociálního zabezpečení, Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví

Specialista v oblasti ochrany veřejného zdraví

Asistent hygienické služby

Hygienik

Metodik prevence

Kde se uplatní?

Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, výzkumné ústavy jednotlivých univerzit.