Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Fyzická geografie a geoekologie

Krajinný ekolog

 • krajinné plánování a management přírodních zdrojů
 • ochrana přírody a krajiny
 • preventivní ochrana životního prostředí (EIA, SEA)
 • tvorby strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
 • vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Referent životního prostředí

 • analýza jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti určeného územněsprávního celku
 • dohlížení na správnou péči o životní prostředí a v případě porušení zákona navrhování a ukládání pokut
 • přijímání a vyřizování oznámení, petic a dalších stížností občanů
 • výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Meteorolog / Klimatolog

 • monitoring stavu a dynamiky atmosféry
 • předpověď počasí, modelování změn klimatu
 • obsluha, kontrola a údržba meteorologických stanic
 • posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v oblasti klimatu, hodnocení kvality ovzduší

Geomorfolog

 • zpracovávání topografických podkladů a modelů reliéfu
 • geomorfologický, geodetický a geofyzikální průzkum
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti sesuvů, skalních řícení, tektonické aktivity, …)
 • monitoring dopadů extrémních srážkových událostí a povodní na reliéf
 • poradenská, metodická a vzdělávací činnost v oblasti geomorfologických rizik a přírodních ohrožení
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti horninového prostředí, geomorfologických procesů a vývoje reliéfu

Pedolog

 • realizace pedologických a komplexních geo-ekologických výzkumů
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti zvýšené eroze, skalních řícení)
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti půd

Kde se uplatní?

Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, jednotlivé meteorologické stanice, Česká geologická služba, Geologický ústav a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, specializované firmy v oblasti geotechnického monitoringu a krajinného plánování, energetické a stavební firmy (elektrárny, dopravních cesty aj.)