Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Fyzická geografie a geoekologie

Krajinný ekolog

 • krajinné plánování a management přírodních zdrojů
 • ochrana přírody a krajiny
 • preventivní ochrana životního prostředí (EIA, SEA)
 • tvorby strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
 • vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Referent životního prostředí

 • analýza jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti určeného územněsprávního celku
 • dohlížení na správnou péči o životní prostředí a v případě porušení zákona navrhování a ukládání pokut
 • přijímání a vyřizování oznámení, petic a dalších stížností občanů
 • výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Meteorolog / Klimatolog

 • monitoring stavu a dynamiky atmosféry
 • předpověď počasí, modelování změn klimatu
 • obsluha, kontrola a údržba meteorologických stanic
 • posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v oblasti klimatu, hodnocení kvality ovzduší

Geomorfolog

 • zpracovávání topografických podkladů a modelů reliéfu
 • geomorfologický, geodetický a geofyzikální průzkum
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti sesuvů, skalních řícení, tektonické aktivity, …)
 • monitoring dopadů extrémních srážkových událostí a povodní na reliéf
 • poradenská, metodická a vzdělávací činnost v oblasti geomorfologických rizik a přírodních ohrožení
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti horninového prostředí, geomorfologických procesů a vývoje reliéfu

Pedolog

 • realizace pedologických a komplexních geo-ekologických výzkumů
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti zvýšené eroze, skalních řícení)
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti půd

Kde pracují naši absolventi? 

Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Česká geologická služba, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a další specializované firmy např. v oblasti geotechnického monitoringu či krajinného plánování.