Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Geografická sekce PřF UK

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty reprezentuje geografii na Univerzitě Karlově. Jako jediné pracoviště v Česku komplexně pokrývá výuku a výzkum ve všech základních geografických a demografických oborech. Tvoří ji čtyři katedry, na kterých probíhá výuka a výzkum:

Napříč katedrami dále fungují jednotlivé výzkumné týmy, které se zabývají specifickými výzkumy.

Geografická sekce PřF UK patří mezi prestižní a zároveň největší evropská univerzitní geografická pracoviště. Dnes sekce geografie na PřF UK nabízí studijní obory v bakalářském stupni studia, do nichž ročně přijímá na 200 studentů. Ve studiu pak lze pokračovat v navazujících dvouletých magisterských oborech a ve čtyřletých doktorských studijních oborech.

Při studiu se klade důraz především na propojení výuky s výzkumem, zapojení studentů do řešení výzkumných projektů a do mezinárodní spolupráce. Tím se snažíme stále zvyšovat aktuálnost nabízených oborů, jejich atraktivitu i uplatnitelnost a možnost individuální specializace studentů.

O zajištění výuky se stará více než 100 vědeckých a pedagogických pracovníků jednotlivých kateder a servisních pracovišť geografické sekce a řada externích odborníků z předních domácích i zahraničních pracovišť, kteří se podílejí na výuce i spolupráci ve výzkumu.

Pracoviště geografické sekce spolupracují se zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi a pracují v sítích mezinárodních výzkumných projektů v řadě oblastí světa. Mezinárodní spolupráce je důležitá nejen ve výzkumu, ale i ve výuce, kde umožňuje studentům kontakt se současnými špičkovými zahraničními pracovišti. Katedry geografické sekce mají dnes uzavřeny dohody umožňující výměnu studentů s více než 20 evropskými univerzitami. Studentských výměn a stáží se pravidelně účastní studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Vizitkou kvality výuky v mezinárodním měřítku je mj. i tzv. Americký semestr – dlouhodobá spolupráce s prestižní univerzitou Dartmouth College, USA, nebo zařazení katedry demografie a geodemografie do mezinárodní sítě prestižních demografických pracovišť Population Europe (www.population-europe.eu).

Geografická sekce je jedním ze dvou pracovišť v Česku, které má právo vést habilitační a profesorská jmenovací řízení v geografických oborech a je jediným pracovištěm v Česku, které má toto oprávnění pro demografii. Je tak garantem vysoké kvality ve vědě i výuce v geografických i demografických disciplínách.

Odborná kvalita geografických a demografických vědeckých týmů vyústila ve stabilní umístění Geografické sekce PřF UK mezi první stovkou světových geografických pracovišť v žebříčku britské společnosti Quacquarelli Symonds, který hodnotí univerzity podle úrovně oborů.

Studujte prestižní obor na světovém geografickém pracovišti.

Fyzická geografie a geoekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie a podílí se na výuce bakalářského studijního programu Geografie a kartografie, Fyzická geografie a geoinformatika a učitelského studia geografie. 

Fyzická geografie studuje přírodní prostředí, vývoj jeho hlavních složek a interakcí s činností člověka. Zahrnuje meteorologii a klimatologii, hydrologii, geomorfologii, pedologii a krajinnou ekologii.

Pro její studium je typická pestrost metod kombinujících terénní výzkum, laboratorní práci a geoinformační technologie. Studenti ovládnou nejen teoretické základy jednotlivých disciplín, ale i praktické dovednosti při práci se špičkovou technikou v terénu i v laboratoři či s geoinformačními technologiemi, dálkovým průzkumem Země a modelováním.  

Studenti se zabývají tématy základního výzkumu i tématy, potřebnými pro společnost. Mohou tak řešit otázky přírodních rizik a jejich projevů (změny klimatu, povodně, sesuvy), sledování změn složek krajiny (vývoj zalednění, historické změny krajiny, dynamika srážkoodtokových procesů) nebo vlivu člověka na přírodní sféru (změny jakosti vody, degradace půd, kontaminace sedimentů). Studenti řeší práce jak v Česku, tak ve světě – např. v Jižní Americe, střední Asii nebo polárních oblastech. To umožňuje jak řada zahraničních výzkumných projektů, tak spolupráce s předními zahraničními institucemi.

Absolventi mají široké spektrum uplatnění – od základního výzkumu (Ústav fyziky atmosféry AV, Ústav pro hydrodynamiku AV, Ústav struktury a mechaniky hornin AV), aplikovaného výzkumu (Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, Česká geologická služba), přes orgány ochrany přírody (správy CHKO a NP) práci ve státní správě (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství aj.) až po komerční sféru, kde se uplatňují např. ve vodním hospodářství. 

Sociální geografie a regionální rozvoj

Umývání nádobí ve společné jídelně, kde Sikhimové rozdávají zdarma jídlo všem, kteří přijdou. Amritsar, Indie. Autor fotografie: Matěj ŠvecKatedra sociální geografie a regionálního rozvoje patří mezi špičková sociálně geografická univerzitní pracoviště v Česku. V mnoha směrech jsou členové katedry klíčoví jak na celorepublikové úrovni, tak na úrovni mezinárodní.

Katedra spolupracuje se zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi a pracuje v sítích mezinárodních výzkumných projektů v řadě oblastí světa. Mezinárodní spolupráce je důležitá nejen ve výzkumu, ale i ve výuce, kde umožňuje studentům kontakt se současnými špičkovými zahraničními pracovišti.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje garantuje a každoročně organizuje tzv. Americký semestr, prestižní program vzájemné spolupráce s americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA).

Studium sociální geografie a regionálního rozvoje zajišťuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a motivuje schopnost samostatné interpretace procesů na různých řádovostních úrovních. V rámci učitelského studia pak jsou rozvíjeny pedagogicko-psychologické dovednosti studentů i oborové dovednosti nezbytné pro praxi. Příprava studentů vždy reflektuje potřeby praxe i mezinárodní trendy ve výuce geografie na školách.

Při studiu studenti aktivně využívají nejmodernější technologie, především geoinformační systémy a další specifické softwarové i hardwarové vybavení.

Nejúspěšnější studenti všech stupňů studia mají možnost studovat v zahraničí. Studentské výměny a stáže se uskutečňují zejména v rámci programu Erasmus, kde katedra spolupracuje s významnými evropskými univerzitami.

O absolventy našeho studia je velký zájem, neboť mají výbornou přípravu na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích doma i v zahraničí. O absolventy učitelského studia mají zájem nejprestižnější střední školy.

Aplikovaná geoinformatika a kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie navazuje na dlouholetou tradici studia a výuky kartografie. S rozvojem informační společnosti zaznamenává geoinformatika a kartografie dynamický rozvoj. Geoinformatika se postupně profiluje jako věda, která poskytuje moderní výzkumné prostředky pro řešení široké škály problémů.

Výzkumní a pedagogičtí pracovníci se spolu se studenty zabývají vývojem a užitím geoinformačních aplikací v široké škále přírodovědných oborů. Výuka je věnována především geoinformačním systémům (GIS), dálkovému průzkumu Země (DPZ), geodatabázovým systémům, webovým aplikacím, 3D vizualizacím a tradičním i moderním metodám kartografie.

Katedra se aktivně zapojuje do významných mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými organizacemi jako např. NASA, ESA, EuroSDR či EARSeL. Členové katedry jsou řešiteli významných evropských projektů. V současnosti hlavními řešenými výzkumnými tématy jsou:

  • mapování a hodnocení zdravotní kondice horských ekosystémů s využitím hyperspektrálních dat,
  • tvorba modelu pro určení míry rizika nákazy klíšťovou encefalitidou,
  • vývoj nových postupů, metodik a softwarových nástrojů pro zpracování, ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek,
  • hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny s využitím satelitních dat a starých map,
  • vývoj výzkumných metod a aplikací dat laserového skenování.

Katedra disponuje špičkovým technickým zázemím. Ve výuce je využíváno nejmodernější software a hardware vybavení, katedra založila a rozvijí laboratoř pro zpracování hyperspektrálních dat a provozuje přijímací stanicí družicových dat.

Katedra patří mezi nejvýznamnější světové instituce v oblasti vzdělávání dálkového průzkumu Země. Je zakladatelem a odborným garantem centra vzdělávání kosmických technologií v Praze.

Demografie a geodemografie

Katedra demografie a geodemografie dnes představuje nejvýznamnější demografické pracoviště v Česku. Členové katedry svým zaměřením pokrývají všechna současná hlavní témata demografického výzkumu:

  •  popis a odhad budoucího vývoje počtu a struktury obyvatel,
  •  výzkum vývojových pravidelností a širších podmíněností demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti, migrace, sňatečnosti, atd.).

Rozvíjeny jsou také oblasti zahrnující

  • demografickou metodologii a modelování,
  • populační politiku a prognózy,
  • historickou a regionální demografii.

Katedra také jako jediné pracoviště v Česku a jedno z mála svého druhu v Evropě zajišťuje všechny tři stupně studijních programů oboru demografie: bakalářský, navazující magisterský a doktorský.

Při realizaci výuky stále probíhá rozvoj obsahové stránky jednotlivých kurzů s ohledem na dynamický vývoj oboru, jeho interdisciplinaritu i rostoucí množství a šíři jeho aplikací.

Při studiu je kladen důraz na propojení výuky se základním i aplikovaným výzkumem a zapojení studentů do řešených projektů. Tím se zvyšuje aktuálnost a atraktivita oborů, ale i uplatnitelnost a možnost individuální specializace studentů.

O významu katedry svědčí i její dlouhodobá spolupráce s nejdůležitějšími demografickými centry ve světě a zapojení do evropské sítě prestižních demografických pracovišť Population Europe (www.population-europe.eu). Katedra patří do skupiny čtyř hlavních institucionálních partnerů Populačního fondu OSN (UNFPA) v regionu východní Evropy a střední Asie, členové katedry participují na nadnárodních projektech a jsou členy mezinárodních expertních pracovních skupin. Díky mezinárodní spolupráci se na katedře konají přednášky či workshopy s nejvýznamnějšími světovými demografy, tradiční je mobilita studentů v rámci programu Erasmus.