Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2022

Seminář pro učitele základních a středních škol

Seminář pro učitele základních a středních škol

Kdy?       pátek 30. 9. 2022

Kde?       Albertov 6, Praha 2 (první patro)

 

Rámcový program semináře

 

Seminář je zdarma a probíhá v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Seminář probíhá pod záštitou České geografické společnosti, z.s.

Podrobný program semináře:

9:30–9:35

Úvodní slovo a zahájení

9:35–10:55

Co nás čeká? Velká revize RVP v zeměpisu

Dana Řezníčková, Martin Hanus, Miroslav Marada

Úpravy závazných kurikulárních dokumentů probíhají v určitých časových vlnách ve všech kulturně vyspělých zemích světa. Je tomu tak i v Česku, kde se po roce 1989 v podstatě v každé dekádě realizovaly kurikulární revize či reformy. Zatímco poměrně nedávno proběhla tzv. Malá revize RVP ZV, již jsou plném proudu práce na tzv. Velké revizi RVP ZV. Tyto časté změny tak staví školy a učitele do nejednoduché situace. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s hlavními východisky revize a diskutovat jejich vliv na výuku zeměpisu na školách. Následovat bude diskuse o způsobech podpory učitelů, aby byli na přicházející změny připraveni.

Nech půdu žít – ukázka metodiky převrácené třídy

Jan Mourek

Tento workshop představuje život v půdě a environmentální problematiku udržitelného hospodaření s půdou jako vhodné mezioborové modelové téma pro biologii, geologii, zeměpis a chemii, které je možné velice dobře uchopit pomocí výukových metod převrácené třídy (flipped classroom). Před kurzem si každý účastník zhlédne samostatně populárně naučný film. Během kurzu už nebudou vykládány základní informace, ale navážeme na informace z filmu a pustíme se rovnou do diskuze a vyzkoušíme si praktické výukové aktivity. Úkoly budeme řešit ve skupinách tak, jak by probíhaly ve školní třídě.

Příprava před kurzem: Prosíme, před samotným kurzem (ideálně několik dní před kurzem) zhlédněte populárně naučný film o životě v půdě, ze kterého budeme vycházet (https://youtu.be/HdeXbE1uMNc). Trvá přibližně 25 minut. Po zhlédnutí filmu, prosím, vyplňte online kvíz a ověřte si tak nabyté znalosti (https://forms.gle/byC2hNWKLRDpWGdC9).

11:00–12:30

Jak na práci ve skupině?

Radka Nedbalová

Zadáváte skupinovou práci v podobě projektů a společných úkolů? Pokud se potkáváte s černými pasažéry, nedokončenou prací, špatně odvedenou prací, dokončováním úkolů na poslední chvíli atd., přijďte na tento workshop. Odnesete si z něj užitečné tipy a zadání práce, které mnohé problémy eliminuje.

Region a regionalizace aneb využití SLDB ve výuce zeměpisu

Miroslav Marada

Regionální geografie je ve škole oblíbenou disciplínou, ale samotnému pojmu region, popř. regionalizaci, se spíše nevěnujeme. Proč je to škoda? A jak toto téma aplikovat do výuky? Odpovědi nejen na tyto otázky vám přinese náš seminář, v němž bude prostor i pro praktické ukázky.

(Ne)zkreslená data: jak na efektivní implementaci práce s daty a rozvoj kritického myšlení při práci s daty

PRO NEMOC ZRUŠENO!

Martin Vondrášek

Na úvod vás seznámíme s aktuálními tématy a projekty, kterými se v rámci katedry věnujeme. Následně společně projdeme vybrané dostupné online materiály s populační tematikou a návrhy aktivit, které byste mohli v rámci výuky na středních školách využít. V odborné části se budeme zabývat jak pracovat s daty a správně prezentovat výsledky. Seznámíme vás s principy standardizace a naučíme se jak interpretovat ukazatele spojené s úmrtností s ohledem na jejich omezenou využitelnost. V rámci příspěvku bude vyučujícím poskytnut i pracovní list, který mohou použít ve vlastní výuce.

13:00–14:30

Open Schooling na příkladu GIS a družicového průzkumu Země

Přemysl Štych, Josef Laštovička, Daniel Paluba a Jan Svoboda

Open Schooling je vzdělávací koncept, který je „otevřen“ z hlediska místa, času, výukových rolí, použitých technologií a dalších faktorů souvisejících s procesy učení. Jedná se též o komunitně otevřené vzdělávání, v rámci kterého spolupracují školy, vědci a zástupci státních i privátních institucí na výzkumu a řešení konkrétního problému dané lokality, obce či regionu. V rámci semináře budou představeny možnosti využití volně dostupných geografických dat a geoinformačních technologií ve výzkumu lokálních problémů životního prostředí, jako je např. vývoj zdravotní stavu městské vegetace vlivem sucha či problematika odpadového hospodářství. Budou prezentovány výsledky a vzdělávací materiály z mezinárodního projektu PULCHRA (https://pulchra-schools.eu) s důrazem na využití GIS a družicových dat ve výuce.

Terénní výuka ve městě i v přírodě s využitím technologií

Lenka Havelková

Jak snadno a rychle připravit atraktivní terénní výuku pro žáky, kterou navíc stihnete klidně i během jedné vyučovací hodiny? Odpověď na tuto otázku naleznete, pokud přijdete na tento workshop, který se konkrétně zaměří na využití uživatelsky přívětivé aplikace Survey123. Prakticky si vyzkoušíte, jak v této aplikaci vytvořit dotazník pro sběr rozmanitých dat i se vžijete do role svých žáků a sami si pomocí této aplikace sběr dat v okolí Albertova vyzkoušíte. Na závěr nebude chybět ani ukázka možného zpracování získaných dat, a to především tvorba jednoduché mapy z nich.

Pokud si chcete během workshopu aplikaci Survey123 vyzkoušet na svém vlastním mobilním zařízení, je možné si ji bezplatně stáhnout. Není to však podmínkou účasti na workshopu.

Volně přístupné on-line databáze v geovědách

Filip Hartvich

Cílem semináře je představit vybrané volně přístupné, ale přesto někdy veřejnosti málo známé a využívané on-line databáze, které poskytují zajímavá a často unikátní data, která mohou být užitečná nejen při výuce geověd. Jedná se o volně přístupné databáze vytvořené většinou příslušnými státními institucemi, které je zároveň plní daty a jsou jejich správci. Nevyžadují žádný speciální software, jsou přístupné přímo z internetového prohlížeče. Budou představeny databáze svahových nestabilit, geovědních map, geologických lokalit a vrtné dokumentace (provozované Českou geologickou službou), dále Archiv leteckých snímků a Analýzy výškopisu (Ćeský úřad zeměměřický a katastrální) a konečně povodňový informační systém POVIS (Vodohospodářský ústav TGM).

 

Přihlašování účastníků

Prosím, nejprve se přihlašte na seminář jako celek. Následně si přihlášením se na jednotlivé paralelní workshopy sestavte program semináře dle vlastních preferencí. Je tedy nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém z uvedených bloků.

Přihlášení na celý seminář

Workshopy I.

Workshopy II.

Workshopy III.