Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Dny geografie 2020

Vzhledem k neustále se měnící situaci v souvislosti epidemickou situací a mimořádnými opatřeními se organizátoři Dnů geografie z Přírodovědecké fakulty UK rozhodli přesunout akci do online prostředí.

V seznamu níže naleznete zajímavé materiály, různorodé přednášky, videa, hry a soutěže s geografickou tematikou, která mohou využít jak vyučující zeměpisu ve výuce, tak žáci pro rozšíření svých znalostí a rozhledů. Materiály získáte kliknutím na modrý nadpis. 

Materiály jsou postupně doplňovány, každý den v období od 23. do 27. listopadu se objeví nové zajímavosti. 

Online kvízy pro výuku geografie 

 • Online kvízy v prostředí Google forms nebo Kahoot! zaměřené na fyzickou geografii, regionální geografii i kartografii.

Půda a eroze, funkce půdy, vznik půdyfakta o erozi, dopady eroze 

 • Soubor infografických listů má za cíl jednoduchým způsobem ukázat: 1) základní fakta o vzniku a funkcích půdy a 2) co je eroze půdy a jakým způsobem ohrožuje naši půdu.
 • Eroze půdy je jedním z nejvážnějších doprovodných jevů lidské činnosti. Ohrožuje samou podstatu bytí člověka tím, že má zásadní vliv na úrodnost našich půd. 
 • Půda plní mnoho nezastupitelných funkcí. Kromě produkce potravin jsou neméně důležité mimoprodukční funkce půdy (např. infiltrace vody do půdy, filtrace pitné vody, akumulace vody, dekompoziční procesy, transformace, ukládání a transport živin atd.), jejichž ovlivnění má dalekosáhlé následky pro fungování krajiny s dopadem na lidskou společnost. Půda v dobrém stavu je například schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny, a tím tlumit výskyt povodní i sucha. Různými formami degradace však půda tyto funkce ztrácí. Jednou z hlavních příčin degradace půdy je eroze.

Integrace imigrantů

 • Ve videu se dozvíte, co je to integrace imigrantů, jaké jsou její aspekty a jak se dá integrace měřit. Zároveň je zde představen MIPEX (Migrant Integration Policy Index), online nástroj pro srovnávání integrační politiky v 52 státech světa, jehož nejnovější výsledky jsou v těchto týdnech zveřejňovány.
 • Video je určeno vyučujícím a studentům zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů na druhém stupni ZŠ a na všech úrovních SŠ. Získané poznatky lze využít pro samostatnou analytickou práci studentů i pro diskusi v hodině.

 

Demografické zajímavosti 

 • Webová stránka, na které naleznete spoustu zajímavostí ze světa demografie (postery, prezentace, přednášky či hry a kvízy).

Zimní klimatologie v kůrovcovém lese a v měnícím se klimatu

 • Výukové video. 
 • Příroda je komplexní, dynamický a měnící se systém. Abychom ho mohli pochopit a zároveň dokázali predikovat, jak se bude chovat v budoucnu, je potřeba sledovat jeho chování. To se nejlépe dělá na malých územích, kde můžeme jednotlivé jevy měřit přesně a dostatečně podrobně. Video představuje nejdůležitější prvky automatického monitoringu, který provozuje Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK na Šumavě, a to především s ohledem na měření sněhové pokrývky a skutečnost, že procesy, jako jsou akumulace a tání sněhu, probíhají v různé intenzitě v závislosti na tom, jaký typ vegetace a jaká struktura lesa se v daném místě nachází. A vzhledem k tomu, že Šumava prochází celou řadou změn, které jsou spojeny se změnou struktury lesa vlivem kůrovce, jde o téma velmi aktuální. Změny lesa se totiž projevují nejen ve změně dynamiky tání sněhu, ale společně ze změnami klimatu mají také vliv na celkové zásoby vody ve sněhové pokrývce a výrazně se tak promítají v charakteru odtoku z tohoto území.

Vybrané metody měření průtoku

 • Výukové video.
 • Na počátku výzkumu každého hydrologa, který zkoumá oběh vody v přírodě, stojí výpočet celkové bilance vody nějakého území. Zjednodušeně řečeno je důležité kvantifikovat, kolik vody se do povodí dostává, především ve formě srážek, a kolik vody ho opouští, převážně ve formě výparu a odtoku z povodí. Video proto představuje základní metody měření rychlosti proudění vody v korytě a následného výpočtu průtoku, konkrétně měření pomocí hydrometrické vrtule, ultrazvukových senzorů a také pomocí plovákové metody, kterou si může vyzkoušet každý z nás téměř bez jakéhokoliv technického vybavení.

Dědictví zaniklých krajin

 • Videa zpřístupňují, dokumentují a rekonstruují zmizelé krajiny na území Česka od konce 18. století. Vznikla v letech 2018-2020 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

 • Cílem výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých/zmizelých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. K rekonstrukci a dokumentaci proměn a dědictví různých typů zmizelých či zcela zaniklých krajin využívá projekt i výstava historických pramenů a moderních geoinformačních technologií.  

Výstava 3D modelů

 • Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
 • Příkladem jsou 3D modely rizikových skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří, které byly vytvořeny na základě přesného zaměření pomocí dronu, laserovým skenerem a dalšími fotogrammetrickými a geodetickými metodami. Vytvořené prostorové modely umožní získat lepší představu o geologických rizicích v lokalitě.
 • V roce 1920 byla založena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Při příležitosti 100. výročí této události byl vytvořen 3D model Albertova, a to ve třech různých časových období.

 

Glaciální (ledovcová) jezera

 • Glaciální jezera jsou věrným nosičem informací o probíhající změně klimatu. Zadržují pitnou vodu pro mnoho lidí na světě. Zároveň ale mohou způsobit ničivé povodně.
 • Prezentace představuje stručný vhled do tématu, kterému se katedra Fyzické geografie a geoekologie také věnuje. 

Krajské volby 2020: geografická analýza a pohled "do zákulisí"

 • V následujícím videu můžete nahlédnout pod pokličku krajských voleb 2020.
 • Průvodcem na cestě od základů oboru volební geografie přes pohled do zákulisí krajské politiky či předvolebních kampaní až k samotné analýze volebních výsledků Vám bude politický geograf Radek Pileček.

Riskuj a poznej svět cestovního ruchu s Geografií volného času!

kliknutím na název zobrazíte prezentaci, pro správnou funkci doporučeme její stažení a spuštění z počítače

 • Vědomostní soutěž.
 • Zábavná soutěž zaměřená na znalosti z cestovního ruchu.
 • Pravidla a podrobnosti k soutěži naleznete zde.

Globální oteplování a ledovcové štíty Antarktidy a Grónska: jaký nárůst hladiny moře způsobí a jak rychle?

 • Prezentace shrnuje současné poznatky o budoucím nárůstu hladiny světového oceánu v důsledku ztráty hmoty ledovcových štítů v Antarktidě a Grónsku. Tání a částečný kolaps ledovcových štítů, a s tím spojený nárůst hladiny oceánu v následujících dekádách a staletích, už je nezvratný proces, který je reakcí na člověkem vyvolané globální oteplování. Otázkou zůstává o kolik cm nebo m hladina světového oceánu stoupne, a jak rychle. Předpověď nárůstu hladiny oceánu je zatížena extrémní nejistotou. Předpověď závisí na klimatických scénářích následujících desetiletí a staletí, a také na našem porozumění procesům, které se v v ledovcových štítech odehrávají. Tyto procesy a jejich vliv na hladinu světového oceánu v závislosti na jednotlivých klimatických scénářích se pokusí přiblížit předkládaná prezentace.
 • Doprovodný text k prezentaci ke stažení zde. 

Politická geografie ve výuce na středních školách: příklad nerovnoměrného rozvoje

 • Politická geografie je významnou součástí sekundárního geografického vzdělávání a studentům pomáhá při orientaci v aktuálních světových, evropských, českých i lokálních politických problémech a pobízí je k participaci na politickém dění na všech úrovních. Přes svůj význam je tato geografická disciplína na středních školách stále relativně nerozvinutá. Příspěvek představuje projekt TAČR zaměřený na aplikaci poznatků výzkumu politické geografie do výuky geografie a dalších předmětů (základů společenských věd, dějepisu) na středních školách. Cílem projektu je vedle propagace politické geografie a snahy o vytvoření způsobu, jakým i do budoucna jednoduše seznamovat školní veřejnost s novými poznatky vědecké práce, především poskytnout podporu učitelům vytvořením specializovaných map a didaktického materiálu se zaměřením na tyto tematické okruhy: evropská integrace, mezinárodní integrace, migrace, ohniska napětí, lidská práva, lokální politika, geopolitika, nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj.
 • V rámci příspěvku je představen nejen projekt jako celek, ale také konkrétní výstupy pro téma nerovnoměrného rozvoje související s koncepty jádra a periferie na všech hierarchických úrovních. Účastníci tak budou mít příležitost se seznámit s celkovým přístupem projektu k tvorbě materiálů pro učitele, některé výstupy si prohlédnout a v případě výukové aktivity i vyzkoušet.
 • Dále je pro vás připraven online kvíz, který je zaměřen na ekonomické a politické nerovnosti ve světě. Jde o malou ukázku z našeho projektu, v rámci kterého připravujeme výukové materiály z oblasti politické geografie (kvíz spustíte kliknutím na modrý text)

Pracujeme s mapou​

 • Cílem tohoto materiálu je učitelům představit možnosti práce s mapou v hodinách zeměpisu. Materiál primárně slouží jako zdroj inspirace pro další tvorbu úkolů zaměřených na rozvoj mapových dovedností (dovedností používat mapu jako zdroj informací). Představované pracovní listy jsou určeny pro různě zdatné žáky, od úplných začátečníků (6. třída ZŠ) až po maturanty. Úkoly jsou koncipovány pro různé atlasy, které se však ve školách běžně používají. U každého pracovního listu je uveden konkrétní atlas, pro který je úkol koncipován, ale po menších úpravách je možné úkoly používat i napříč atlasy. Z důvodu autorských práv zde nenaleznete žádné mapy převzaté z atlasů, ale jsou uvedeny pouze názvy použitých map.

 

Mapové dovednosti

 • Dokážete vyčíst informace z mapy, analyzovat či interpretovat mapu?
 • Zvládnete odkrýt celou mapou pokroku a dosáhnout tak nejvyšší úrovně mapových dovedností?
 • Chcete se naučit pracovat s mapou?
 • Hledáte aplikaci využitelnou při distanční výuce?
 • Zajímá vás, na jaké úrovni jsou mapové dovednosti vašich žáků a na co se máte ve výuce více zaměřit?
 • Na tyto a další otázky vám pomůže odpovědět aplikace Mapovedovednosti.cz

Geografie zdraví, GIS a udržitelný rozvoj

Prezentace studentů učitelství 

 

Děkujeme za návštěvu letošních Dnů geografie online a těšíme se opět za rok!