Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči o bakalářské studium skládají odborné písemné testy. U geografických programů může uchazeč skládat test buď z geografie, nebo z matematiky, u demografických oborů pak test ze základní orientace v problematice obyvatelstva. U dvouoborového studia geografie se zaměřením na vzdělávání si uchazeč volí test z jednoho z obou oborů; v případě zajišťování výuky Fakultou tělesné výchovy UK (kombinace geografie ‒ tělesná výchova) a Pedagogickou fakultou UK (dějepis ‒ zeměpis) je třeba splnit rovněž podmínky stanovené druhou fakultou.

Na vybrané bakalářské studijní programy může být přijímací zkouška prominuta:

  • řešitelům ústředních (celostátních) kol Zeměpisné, Biologické, Fyzikální, Chemické a Matematické olympiády (v předepsaných kategoriích) řešitelům krajských kol Zeměpisné olympiády (kategorie D);
  • úspěšným řešitelům Korespondenčního semináře PřF UK;
  • úspěšným řešitelům Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám pořádaného PřF UK;
  • studentům, kteří se umístili do 10. místa v celostátní přehlídce SOČ ve vybraných oborech;
  • úspěšným řešitelům krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus (kategorie SŠ);
  • uchazečům, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek SCIO (předepsaný percentil);
  • uchazečům, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu zeměpis/geografie v 1. – 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem prospěchem za daný předmět do 2,0 vč. (do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků).

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek do jednotlivých programů i možností upuštění od přijímací zkoušky jsou uvedeny na webu Studijního oddělení PřF UK