Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Kde všude působí geografové?

Kartograf

 • sběr informací o podobě zemského povrchu v příslušném území a o objektech, které na tomto území jsou za pomoci terénního vyměřování, leteckých snímků či snímků ze satelitních družic
 • vedení, údržba a správa databázových souborů geografických dat v geoinformačních systémech (GIS)
 • tvorba tištěných a elektronických kartografických děl

Konzultant GIS

 • analýza řešení problému v geoinformačním systému (požadavky, data, postupy, metodika, …)
 • tvorba dokumentace a školení koncových uživatelů
 • monitoring novinek v dané problematice
 • spolupráce s vývojovým týmem na vytváření nových aplikací a přídavných modulů

Programátor GIS

 • tvorba geoinformačních systémů od jednoduchých a levných prohlížečů dat až po grafické editory pro náročné, například prostorové, analýzy
 • programování přídavných modulů (nástaveb) k základnímu softwaru, které se nejvíce přiblíží potřebám zákazníka
 • tvorba dokumentace a uživatelské příručky pro zákazníka

Hydrolog / Vodohospodář

 • odborné terénní hydrologické práce, zpracovávání výsledků měření a pozorování
 • prognóza a modelování hydrologických rizik (povodně, sucho)
 • monitoring vodních toků a povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti vodního hospodářství

Krajinný ekolog

 • krajinné plánování a management přírodních zdrojů
 • ochrana přírody a krajiny
 • preventivní ochrana životního prostředí (EIA, SEA)
 • tvorby strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
 • vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Referent životního prostředí

 • analýza jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti určeného územněsprávního celku
 • dohlížení na správnou péči o životní prostředí a v případě porušení zákona navrhování a ukládání pokut
 • přijímání a vyřizování oznámení, petic a dalších stížností občanů
 • výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Meteorolog / Klimatolog

 • monitoring stavu a dynamiky atmosféry
 • předpověď počasí, modelování změn klimatu
 • obsluha, kontrola a údržba meteorologických stanic
 • posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v oblasti klimatu, hodnocení kvality ovzduší

Geomorfolog

 • zpracovávání topografických podkladů a modelů reliéfu
 • geomorfologický, geodetický a geofyzikální průzkum
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti sesuvů, skalních řícení, tektonické aktivity, …)
 • monitoring dopadů extrémních srážkových událostí a povodní na reliéf
 • poradenská, metodická a vzdělávací činnost v oblasti geomorfologických rizik a přírodních ohrožení
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti horninového prostředí, geomorfologických procesů a vývoje reliéfu

Pedolog

 • realizace pedologických a komplexních geo-ekologických výzkumů
 • monitoring rizikových lokalit (oblasti zvýšené eroze, skalních řícení)
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti půd

Sociální analytik

 • metodický návrh sociologického šetření, koordinace přípravy, propagace a realizace šetření
 • poradenská činnost, odborné komentáře k aktuálním otázkám
 • studium socioekonomického statusu, stratifikace společnosti

Prostorový statistik / Prostorový analytik

 • sběr a zpracování statistických a prostorových dat, tvorba databází, testování hypotéz a předpokladů
 • analýza kvantitativních údajů, tvorba ucelených studií a analýz
 • vykazování dat a příprava podkladů pro mezinárodní statistické úřady a organizace

Manažer pro mezinárodní marketing

 • zabezpečení činnosti, koordinace a rozvoj aktivit zahraničních zastoupení dané agentury
 • monitoring a vyhodnocování on-line a off-line marketingových aktivit
 • prezentace činnosti sítě zahraničních zastoupení, stanovení metrik a jejich interpretace, příprava reportů

Politický analytik

 • analýza a interpretace programů různých organizací, stran a společenských hnutí
 • analýza vztahů mezi vládními institucemi a společenskými skupinami
 • zpracovávání historických a empirických výsledků výzkumů jednotlivých politických odvětví
 • zkoumání historických, ekonomických a sociálních příčin mezinárodních konfliktů

Diplomatický pracovník

 • politická agenda
 • obchod a ekonomika
 • kulturní agenda (obsahuje často i agendu školské spolupráce a krajanských vztahů)

Specialista ve veřejném sektoru / Referent státní správy

 • zodpovědnost za daný úsek státní správy (bydlení a bytová politika, regionální rozvoj, inovační systémy, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, …)
 • zajišťování příslušné agendy, příprava a zpracování podkladů
 • zpracování odborných analýz

Základoškolský/Středoškolský učitel geografie (a biologie/matematiky/tělesné výchovy)

 • vzdělávací a výchovná činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků
 • vytváření a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace
 • studium nových poznatků z oboru a jejich aplikace do vzdělávání
 • diskuze s rodiči žáků

Specialista pro rozvoj a vzdělávání

 • mapování, analýza a nastavení procesů vzdělávání ve společnosti
 • samostatné vedení interních školení, případně výběr externích školicích firem
 • vytváření kariérních a rozvojových programů pro jednotlivá pracoviště

Analytik populačních dat (Expert na populační problematiku)

 • analýza, popis a hodnocení populačního vývoje, populační struktury a jednotlivých demografických procesů
 • výzkum klíčových faktorů ovlivňujících populační vývoj i jeho jednotlivé složky
 • zkoumání procesu migrace, rozmístění obyvatelstva
 • vytváření prognóz populačního vývoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni
 • hodnocení nástrojů populační politiky

Metodik statistických šetření

 • metodický návrh statistického šetření (návrh dotazníku, metodiky a struktury šetření)
 • koordinace přípravy, propagace a realizace statistického šetření
 • spolupráce se statistiky a analytiky dat na zpracování získaných údajů
 • možná místa uplatnění: Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR – Centrum pro výzkum veřejného mínění, agentury pro výzkum veřejného mínění (např. CVVM, STEM, STEM/MARK, Median, SC&C , ACREA CR, apod.), ministerstva a výzkumné ústavy v rámci jednotlivých resortů

Analytik

 • statistická analýza dat převážně ze sociální oblasti
 • využívání výsledků populačních prognóz a jejich promítání do řešené oblasti
 • odhady budoucího populačního vývoje
 • studium a analýza možných sociálních problémů na lokální i národní úrovni a návrhy jejich řešení
 • možná místa uplatnění: Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR, ministerstva a výzkumné ústavy v rámci jednotlivých resortů, agentury pro výzkum veřejného mínění (STEM, STEM/MARK, SC&C, ACREA CR, Median, Ppm factum research, …), nadnárodní organizace a společnosti, krajské a obecní úřady, pojišťovny a banky

Epidemiolog

 • monitoring výskytu chorob a analýza epidemiologické situace
 • analýza jednotlivých rizikových faktorů ovlivňujících vliv, průběh a následky chorob
 • sběr dat a jejich následné zpracování, analýza a interpretace
 • příprava, vypracování, organizace a realizace protiepidemických opatření
 • monitoring a kontrola účinnosti zvolených preventivních a represivních protiepidemických opatření
 • možná místa uplatnění: krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, výzkumné ústavy jednotlivých univerzit

Specialista v oblasti ochrany veřejného zdraví

 • vytváření, realizace a revize programů a politik na podporu zdravého životního prostředí
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • identifikace hrozeb, posouzení a kontrola rizik pro životní prostředí na pracovištích
 • stanovení metod pro prevenci, eliminaci, snížení a kontrolu expozice radiologickým a jiným rizikům
 • poskytování informací, poradenství, vzdělávacích kurzů a školení pro pracovníky na všech úrovních v oblasti ochrany veřejného zdraví
 • možná místa uplatnění: Česká správa sociálního zabezpečení, Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví